En Yüksek Performanslı Sunucuları ile Farkı Yaşa !

KütüpHane.Net Türkiye Bilgi Merkezi

SEARCH

BLOG SEARCH / BLOGDA ARA

Montag, Dezember 20, 2010

Eskişehir Sivrihisar SYDV Personel Alım İlanı

http://3.bp.blogspot.com/_yCtewD3rMVM/TQ8lpXUUyyI/AAAAAAAAFyI/-RpKv1BvCAc/s400/basvuru.gifSİVRİHİSAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI "GEÇİCİ PERSONEL" ALIM İLANI

Sivrihisar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 14/12/2010 tarih ve 24 sayılı karan ile Vakfımızda istihdam edilmek üzere, SYD Vakıflarında çalışacak personelin niteliklerini belirleyen "Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar" kapsamında, mülakat ile 1 adet "Geçici İşçi Statüsünde Personel" alınacaktır.
A - İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ
İşin Süresi : Belirli süreli (En fazla 6 ay )
İstenilen îş Gücü Sayısı : 1 kişi
B - ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

a- Genel Koşullar
1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2 - Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3 - Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş olmak.
4 - Erkek adayların, çalışacağı süre zarfında askerlikle ilişkisinin olmaması. (Muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)
5 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6 - Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar- dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
7 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.
b- Özel Koşullar
1- En az 2 yıllık Halkla ilişkiler Mezunu olmak..
3- Bilgisayar kullanabiliyor olmak, (Vakıf otomasyon programı Soydav'ı kullanabilir olmak öncelikli tercih edilir.)
4-Sivrihisar'da ikamet ediyor olmak,
C - BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personelimiz tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilecek, mülakat tarihine kadar asıllarının verilmesi kaydıyla istenilen belgelerin fotokopileri de verilebilecektir.
Başvuru dilekçesi ekinde,
1 - Özgeçmiş.
2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi (sınavı kazanan adaylardan noter tasdikli sureti istenecektir)
3 - Nüfus cüzdanı sureti.
4- 1 adet vesikalık fotoğraf
5 - Askerlik terhis veya tecil belgesi.
6 - Varsa iş deneyini belgeleri.
7 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile Özrü bulunmadığına dair Sağlık Raporu. (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir)
8- Sabıka kaydı
D - SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ( 7. ve 8. Maddede istenen belgeler Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir) ile birlikte Sivrihisar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ( Sivrihisar Kaymakamlığı ) şahsen 27.12.2010 günü saat 17.00'a kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra ya da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Aranan şartlan taşımayanlar ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenler sınavı kazanmış olsalar da, kendileri ile sözleşme yapılmayacaktır.

3 - istenilen şartları taşıyan adaylar mülakata çağrılacaktır. Bu adaylar 31.12.2010 tarihinde sözlü sınava tabi tutulacaktır. Adaylar değerlendirilirken, öncelikli olarak özel koşullara sahip olan adaylara öncelik verilecek, sıralamada özel koşullardaki niteliklerin sıralaması dikkate alınacaktır.
4 - Mülakat Sınav Komisyonu tarafından saat l1:00'da gerçekleştirilecek olup, en yüksek puanı alan 1 kişi sınavı kazanmış sayılacaktır.
Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR 17.12.2010

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Konya'nın teklif sistemi Konya Temizlik Şirketleri ingilizce öğrenmenin en kolay yolu Konya halı yıkama Konya organize halı yıkama Dış cephe cam temizliği Konya,Ankara,Antalya Nerede Nasıl ? KütüpHane.Net Türkiye'nin Bilgi Merkezi ! Konya Temizlik Şirketleri Dış cephe cam temizliği Konya,Ankara,Antalya

Popüler Yayınlar